การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความทะเยอทะยานตามแนวทางแบบขั้นตอนเพื่อให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเราจะยั่งยืน หน้าที่ของไทยในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายใต้กรอบการดำเนินงานของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1992 UNFCCC) จนกว่าจะมีการตกลงในปารีสในปีพ. ศ. ประเทศนี้ให้สัตยาบันอนุสัญญาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 ซึ่งเป็นปีของการประชุมที่มีผลบังคับใช้พร้อมกับ 196 ประเทศ แต่ในฐานะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดเล็กประเทศไทยได้รับตำแหน่งตามกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เรียกว่า G77 และในทางปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามมติของกลุ่มเมื่อเจรจากับประเทศที่พัฒนาแล้ว